Vredestichters zijn in een gepolariseerde wereld


Op donderdagavond 6 juni was er een bijeenkomst van het Interreligieus Netwerk Arnhem. We waren te gast bij het Stadsklooster en werden gastvrij ontvangen door Ingeborg en Marieke, die beiden in het Stadsklooster wonen. Het Stadsklooster is een christelijke leefgemeenschap, bestaande uit drie gezinnen, die elk hun eigen woonruimte hebben. De gezinnen delen ruimtes en tijd met elkaar en zorgen voor elkaar. Ook eet men regelmatig samen. Hiervoor worden ook mensen van buiten het klooster van harte uitgenodigd.
Een van de belangrijkste missies van het Stadsklooster is het gebed. Er zijn dagelijks gezamenlijke gebedstijden, waaraan ook deelgenomen kan worden door mensen van buiten. Men bidt voor de stad en de wereld. Ook is er regelmatig het zogenaamd klimaatgebed, waarin gebeden wordt voor de schepping. Als kloosterorde hanteert men als leefregel dat men beschikbaar wil zijn voor God, voor de ander en voor jezelf. Meer
informatie is te vinden op hun website: https://www.stadskloosterarnhem.nl/
Deze avond stond in het teken van vredestichters zijn in een gepolariseerde wereld. Als vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen in Arnhem staan we voor vrede en zou vrede stichten tot ons DNA moeten behoren. Helaas is dit niet altijd het beeld dat buitenstaanders van ons hebben. Toch is het meer dan ooit nodig dat we ons inzetten voor vrede. Om te beginnen in onze eigen gemeenschappen, onze eigen straten, buurten, wijken, stad en vervolgens in ons land en wereldwijd. We wilden nadenken over hoe we in het licht van de sombere ontwikkelingen in de wereld (conflict Hamas-Israel, verkiezingswinst PVV, Koranverbranding Arnhem) een positief tegengeluid kunnen laten
horen die de vrede bevordert.
Wij wijze van kennismaking werd iedereen gevraagd om de huidige situatie met een woord te duiden. De woorden die genoemd werden waren: luisteren; verbinden;
bruggenbouwen; angst; boosheid; woest; vechten voor vrede; voorzichtig; zorgvuldig; keerpunt/ kantelpunt; turbulent; vertrouwen; hoop; Messias.
In ons gesprek gingen we wat dieper op de genoemde woorden in. Vooral de situatie in het Midden-Oosten raakt ons allen diep. De werkelijkheid is complex en de media schetsen ons meestal niet een neutraal beeld. Er is achterdocht, er is pijn, er is onrecht.
Zowel aan Israeli’s als aan Palestijnen is/wordt onrecht gedaan, soms al decennia lang.
Zowel Israeli’s als Palestijnen hebben recht op vrede en om te leven in veiligheid. We zijn
geneigd naar oplossingen te zoeken of de schuldvraag te stellen, maar merken dat we
dan snel vastlopen. Zelfreflectie is noodzakelijk en om met elkaar in contact te blijven, naar elkaar te blijven luisteren; elkaars pijn verlichten. Hoe belangrijk is het dat
bevolkingsgroepen, met elk hun eigen beeld van de werkelijkheid, elkaar op blijven
zoeken en met elkaar in gesprek te blijven. Daarom zijn bijeenkomsten als deze van
vanavond noodzakelijk. Echter, niet alleen religieuze mensen, zoals joden, moslims en
christenen, dienen met elkaar in gesprek te blijven en met elkaar verbonden te blijven,
dit geldt voor alle groepen en gemeenschappen in Arnhem. We benoemden met name de kinderen en jongeren die vaak zo vatbaar zijn voor polariserende invloeden.
De aanwezigen konden open en transparant met elkaar zijn en we gunnen dat anderen
ook zo. Daarom hebben we ook met elkaar nagedacht over hoe wij als gezamenlijke
religieuze gemeenschappen in Arnhem ons kunnen inzetten voor vrede, om te beginnen
lokaal.
Het lijkt ons een uitstekend idee wanneer allemaal, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk
ons voorbereiden om met name in de vredesweek van 14-22 september a.s. zoveel
mogelijk activiteiten/programma’s te hebben die de vrede bevorderen, en het gesprek
en de ontmoeting bevorderen.
We realiseerden ons dat vrede niet maakbaar is en simpelweg te organiseren is. Wel
kunnen we geleid door menselijke waardigheid en solidariteit, een pad naar vrede
banen, zelfs te midden van de meest turbulente tijden. We kunnen samen een
vreedzamere toekomst bouwen.
We willen alle deelnemers van INA aansporen om tijdens de vredesweek van 14-22
september a.s. positieve activiteiten te organiseren. Te denken valt aan:

 • Gebedsmoment voor vrede
 • Vredesmaaltijd met de buurt
 • Vredeswandeling langs religieuze gebouwen
 • Dialoogtafel in winkelcentra
 • Preek over vrede in synagoge, kerk en moskee
 • Voorlichting over vrede op scholen
 • Vredesspel
 • Een filmavond
 • Een debat
 • Muziek voor vrede
 • Een theatervoorstelling
 • Een sport activiteit (b.v. vredesvoetbalcompetitie)
 • Verhalen vertellen over vrede
 • Vredeswensboom

Naast een veelheid aan activiteiten tijdens de vredesweek zouden we ook graag een
meer langdurig zichtbaar aandacht willen vragen voor vrede. We dachten hierbij een
vredesdialoogtafel in winkelcentrum Presikhaaf. Joost, Gijs en Martine zullen als
projectgroepje hier verder over na gaan denken.
Het was inspirerend om te merken dat we niet alleen stil konden staan bij het onrecht
en de trauma van veel mensen in de wereld, maar dat we ook, zij het bescheiden,
stapjes konden zetten waarmee wij kunnen laten zien dat we vredestichters willen zijn
in een gepolariseerde wereld.


Verslaglegging: Bert de Ruiter